Trainingschema 0 tot 5 km in 10 weken
   
   
Week    
   
1. training 1 30 min. wandelen
  training 2 40 min. wandelen
  training 3 45 min. wandelen
   
   
2. training 1 10-12 keer: 1 min lopen + 2 min wandelen
training 2 5-6 keer: 2 min lopen + 2 min wandelen
training 3 4-5 keer: 3 min lopen + 3 min wandelen
   
   
3. training 1 4 keer: 3 min lopen + 3 min wandelen
training 2 5 keer: 3 min lopen + 3 min wandelen
training 3 4 - 5 keer: 3 min lopen + 2 min wandelen
   
   
4. training 1 4 keer: 4 min lopen + 3 min wandelen
training 2 4 keer: 4 min lopen + 2 min wandelen
training 3 4 keer: 5 min lopen + 3 min wandelen
   
   
5. training 1 2 keer: 6 min lopen + 3 min wandelen
training 2 2 keer: 7 min lopen + 3 min wandelen
training 3 15 min lopen
   
   
6. training 1 2 keer: 7,5 min lopen + 2 min wandelen
training 2 2 keer: 7,5 min lopen + 2 min wandelen
training 3 15 min lopen
   
   
7. training 1 10 min lopen + 5 min wandelen + 10 min lopen
training 2 10 min lopen + 4 min wandelen + 10 min lopen
training 3 10 min lopen + 3 min wandelen + 10 min lopen
   
   
8. training 1 10 min lopen + 5 min wandelen + 10 min lopen + 5 min wandelen + 10 min lopen
training 2 10 min lopen + 4 min wandelen + 10 min lopen + 4 min wandelen + 10 min lopen
training 3 10 min lopen + 3 min wandelen + 10 min lopen + 3 min wandelen + 10 min lopen
   
   
9. training 1 15 min lopen + 5 min wandelen + 15 min lopen
training 2 20 min lopen + 5 min wandelen + 15 min lopen
training 3 20 min lopen + 4 min wandelen + 15 min lopen
   
   
10. training 1 20 min lopen + 3 min wandelen + 10 min lopen
training 2 20 min lopen + 2 min wandelen + 10 min lopen
training 3 30 min lopen